3/7 - Atlanta, GA - Drunken Unicorn
3/9 - San Antonio, TX - Korova
3/10 - Dallas, TX - Club Dada
3/11 - Albuquerque, NM - The Works
3/12 - Mesa, AZ - The Nile Underground